enENG

Regulamin korzystania z usług salonu „Marina Day Spa”

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług salonu „Marina Day Spa” przed przystąpieniem do skorzystania z naszych usług.

Regulamin stworzony został w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze, naszych pracowników, jak również w celu stałego podwyższania poziomu usług naszego salonu.

§ 1

Dane Salon Spa „Marina Day Spa”

  • Szafarnia 5/U9 80-755 Gdańsk
  • Adres e-mail: reception@marinadayspa.com
  • Strona internetowa: www.marinadayspa.com
  • Telefon: 570-200-848

Właścicielem firmy są Małgorzata Kuchta, Grzegorz Kuchta, Agnieszka Kuchta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy „PRO-MED S.C.” ul. Śniadeckich 24/1, 80-204 Gdańsk, NIP 9570898741; REGON 193109945.

§ 2

Klienci salonu Spa „Marina Day Spa” zobligowani są do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed skorzystaniem z naszych usług.

Skorzystanie z oferty salonu Spa Marina Day Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 3

Salon Spa „Marina Day Spa” świadczy usługi przy ul. Szafarnia 5/U9  w Gdańsku w godzinach poniedziałek – czwartek 10:00- 19:00, piątek – sobota 10:00-20:00 i w niedzielę w godzinach 10:00 – 19:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon będzie nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn losowych – brak prądu, wody, gazu, itp.

Pracownik salonu „Marina Day Spa” przed rozpoczęciem pracy zobligowany jest do sprawdzenia swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnienia zapasu materiałów jednorazowych, ochronnych, wysterylizowanych narzędzi i narzędzi jednorazowego użytku oraz ręczników.

Pracownik przed każdym zabiegiem ma obowiązek umycia rąk mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk ( z którą każdy pracownik salony dokładnie się zapoznał ). Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Ręczniki wielorazowego użytku po skończonej usłudze przekazywane są do pralni z którą Salon „Marina Day Spa” ma podpisaną umowę. Pozostałe wyposażenie takie jak stoły do masażu, stoły kosmetyczne, biurka itp. zostają zdezynfekowane środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

W salonie „Marina Day Spa” respektowane są wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy naszego salonu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

Pracownicy salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w salonie.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

§ 4

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu.

Klienci wykonujący zabieg w salonie „Marina Day Spa” muszą być zapoznani z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu, po pisemnym potwierdzeniu braku przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientów braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu winni zdjąć biżuterię.

Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientów do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu spa „Marina Day Spa” za przeprowadzoną usługę.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Osoby niepełnoletnie w wieku 11 -18 lat mogą korzystać z oferty salonu spa „Marina Day Spa” wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie. Pracownik salonu ma prawo poprosić opiekuna osoby niepełnoletniej aby był obecny w trakcie wykonywanej usługi.

Salon spa „Marina Day Spa” nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klienci ponoszą odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu „Marina Day Spa”

Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§ 5

Na terenie całego salonu spa „Marina Day Spa” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren salonu.

W salonie spa „Marina Day Spa” podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

W salonie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi osoby wykonującej zabieg.

Podczas wykonywania zabiegu zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującego usługę pracownika salonu spa. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta.

§ 6

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.

Salon spa „Marina Day Spa” informuje że promocje i rabaty nie łączą się.

Za wykonaną usługę w salonie spa „Marina Day Spa” można dokonać opłaty gotówkowej lub kartą płatniczą,

Zakupione towary, kosmetyki nie podlegają zwrotowi.

§ 7

Rezerwacji w salonie spa Marina Day Spa można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 570-200-848 lub drogą elektroniczna pod adresem reception@marinadayspa.com

Rezerwacja zostanie potwierdzona po odebraniu telefonu przez pracownika salonu i umówieniu terminu dogodnego dla obu stron.

Rezerwacja drogą elektroniczną pod adresem e-mail reception@marinadayspa.com zostanie każdorazowo potwierdzona przez pracownika salonu.

Salon spa „Marina Day Spa” zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji lub przełożenia terminu, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail jaki klient podał podczas rezerwacji.

§ 8

W salonie „Marina Day Spa” istnieje możliwość nabycia Karty upominkowej – Vouchera

Regulamin sprzedaży Karta  Upominkowych – Voucher:

Voucher można zakupić w salonie spa „Marina Day Spa”

Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybraną usługę lub określoną kwotę.

Voucher upoważnia do skorzystania z usług w salonie spa „Marina Day Spa” zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej katy upominkowej.

Voucher jest ważny ważne przez okres 6 miesięcy od daty zakupu, w tym okresie należy wykorzystać kartę upominkową wykupioną na daną usługę lub wykorzystać określoną kwotę widniejącą na karcie upominkowej.

Kwota lub usługa która nie została wykorzystana podczas terminu ważności zostanie utracona.

Voucher można wykorzystać jednorazowo na usługę lub częściowo na daną kwotę pieniężną.

Voucher nie ulega spieniężeniu i / lub zwrotowi lub rozliczeniu.

Klient posiadający voucher zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie lub drogę elektroniczną i przekazanie pracownikowi salonu spa, że będzie korzystał z usług na podstawie otrzymanej karty upominkowej.

W razie braku anulowania rezerwacji osobiście, telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej na dwa dni przed skorzystaniem z usługi kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.

W przypadkach losowych istnieje możliwość przedłużenia vouchera po wcześniejszym kontakcie obydwu stron.

Na życzenie klienta istnieje możliwość dopłacenie do vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

Salon „Marina Day Spa” nie wydaje reszty w formie pieniężnej za niewykorzystanie w całości kwoty widniejącej na karcie upominkowej.

Płatności voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

Istnieje możliwość wymiany usługi na inne oferowane przez salon spa „Marina Day Spa”

W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

Integralną częścią karty upominkowej – vouchera jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 9

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu spa „Marina Day Spa” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§ 10

Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż 3 dni od czasu zrealizowanej usługi. Po przekroczeniu tego czasu reklamacje nie będą rozpatrywane.

Reklamacje można składać osobiście w salonie spa „Marina Day Spa” lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail reception@marinadayspa.com.

Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi.

Salon spa „Marina Day Spa” ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług salonu spa „Marina Day Spa”

Salon spa „Marina Day Spa” zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego dla obu stron.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.